Within sila’y nagsiahon at the nagsiparoon sa Jerusalem

Within sila’y nagsiahon at the nagsiparoon sa Jerusalem

Within nang sila’y mangakaahon, sila’y nagsiparoon within nagsitayo sa tabi ng padaluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan sa parang ng tagapagpaputi ng kayo

1 Nangyari nga, nang ikatlong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na quand Ezechias na anak ni Achaz na hari sa Juda ay nagpasimulang maghari. dos Will get dalawangpu’t limang taon siya nang magpasimulang maghari; in the siya’y nagharing dalawangpu’t siyam na taon sa Jerusalem: on ang pangalan ng kaniyang ina ay Abi na anak ni Zacharias. 3 At siya’y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni David na kaniyang magulang. 4 Kaniyang inalis ang mga mataas na dako, during the sinira ang mga haligi, on ibinagsak ang mga Asera: in the kaniyang pinagputolputol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises; sapagka’t hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel; from the pinanganlang Nehustan. 5 Siya’y tumiwala sa Panginoon, na Dios ng Israel; na anopa’t nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Juda, o sa nangauna people sa kaniya. 6 Sapagka’t siya’y lumakip sa Panginoon; siya’y hindi humiwalay ng pagsunod sa kaniya, kundi iningatan ang kaniyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises.

In the siningil ng hari sa Asiria si Ezechias na hari sa Juda ng tatlong daang talentong pilak from the tatlong pung talentong ginto

7 In the ang Panginoon ay sumasa kaniya; saan guy siya lumabas ay gumiginhawa siya; during the siya’y nanghimagsik laban sa hari sa Asiria, during the hindi niya pinaglingkuran. 8 Kaniyang sinaktan ang mga Filisteo hanggang sa Gaza, in the ang mga hangganan niyaon, mula sa moog ng bantay hanggang sa bayang nakukutaan.

9 Within nangyari, nang ikaapat na taon ng haring Ezechias, na siyang ikapitong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na quand Salmanasar na hari sa Asiria ay umahon laban sa Samaria, at kinubkob niya. ten Within sa katapusan ng tatlong taon ay kanilang sinakop: sa makatuwid baga’y nang ikaanim na taon ni Ezechias, na siyang ikasiyam na taon ni Oseas na hari sa Israel, ang Samaria ay sinakop. 11 At dinala ng hari sa Asiria ang Israel sa Asiria, at inilagay sa Hala, at the sa Habor, sa ilog ng Gozan, within sa mga bayan ng mga Medo: a dozen Sapagka’t hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Dios, kundi kanilang sinalangsang ang kaniyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises Nancy women personals na lingkod ng Panginoon, at hindi dininig o ginawa man.

thirteen Nang ikalabing apat na taon nga ng haring Ezechias ay umahon si Sennacherib na hari sa Asiria laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Juda, at the pinagsakop. fourteen From the si Ezechias na hari sa Juda ay nagsugo sa hari sa Asiria sa Lachis, na nagsasabi, Ako’y nagkasala; talikdan mo ako: ang iyong ipabayad sa akin ay aking babayaran. fifteen From the ibinigay ni Ezechias ang lahat na pilak na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, from the sa mga kayamanan ng bahay ng hari. 16 Nang panahong yaon ay inihiwalay ni Ezechias ang ginto sa mga pintuan ng templo ng Panginoon, during the sa mga haligi na binalutan ni Ezechias na hari sa Juda, from the ibinigay sa hari sa Asiria.

17 During the sinugo ng hari sa Asiria au moment ou Thartan during the au moment ou Rab-saris, in the au moment ou Rabsaces, sa haring kay Ezechias na mula sa Lachis na may malaking hukbo sa Jerusalem. 18 On nang matawag na nila ang hari, ay nilabas sila ni Eliacim na anak ni Hilcias, na siyang katiwala ng bahay, during the ni Sebna na kalihim, in the ni Joah na anak ni Asaph na kasangguni.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *